www.krabickovadieta-praha.cz
Facebook - Krabičková dieta Praha, s.r.o.
Vzorový jídelníček Vzorový jídelníček
...........................................
 • Snídaně:

  Plněná rajčata křenovou pěnou, obložený chléb.
  Ženy: 1250 kJ.
  Muži: 1800 kJ.
 • Svačina I:

  Šunkovo – sýrová miska, opečený toast, fresh zelenina.
  Ženy: 760 kJ
  Muži: 1100 kJ.
 • Oběd:

  Losos/kuřecí steak s holandskou omáčkou, petrželové brambory.
  Ženy: 1800 kJ.
  Muži: 2400 kJ.
 • Svačina II:

  Kuřecí koktejl, pečivo.
  Ženy: 500 kJ.
  Muži: 750 kJ.
 • Večeře:

  Krůtí prsa zapečená v jogurtu, brambor. Ženy: 1500 kJ.
  Muži: 1900 kJ.
 • Celkem za den:

  Ženy: 5810 kJ.
  Muži: 7950 kJ.
Prostor pro Váš názor:
....................................................

 Vložit nebo zobrazit všechny komentáře
 

Obchodní podmínky:


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Krabičková dieta Praha, s.r.o. se sídlem Za Poříčskou bránou 315/10, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 28810261 , DIČ: CZ28810261 pro dodávky chlazených jídel.

1. Úvodní ustanovení

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek, včetně tohoto ustanovení, mají níže uvedené termíny následující význam:

„Prodávající“ - je Krabičková dieta Praha, s.r.o. se sídlem Za Poříčskou bránou 315/10, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 28810261, DIČ 28810261CZ .

„Ceník“ - je ceník vydávaný prodávajícím, který stanoví ceny, které je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách www.krabickovadieta-praha.cz.

„Kupní cena“ - je cena vypočítaná dle množství produktů a cen dle ceníku prodávajícího, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za zboží.

„Kupující“ - je fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím závazné objednávky.

„Zboží“ - jsou produkty z řady Krabičková dieta = balená chlazená jídla.

Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu a kupující se zavazuje uhradit za zboží prodávajícímu kupní cenu.

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího dle nabídky produktů uvedených v Ceníku a informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněném na www.krabickovadieta-praha.cz.

Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a bude informovat Kupujícího o složení jídel a návodu na přípravu jídla. Tyto informace jsou součástí etikety na Zboží.

Prodávající dodá Zboží na místo určení Kupujícím.

3. Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít a uhradit.

Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o všech zdravotních komplikacích, které mohou mít negativní vliv v kombinaci se Zbožím (např. alergie na jídlo, diabetes atd.).

O změně místa dodání, skladbě Zboží, změně způsobu platby atd. je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 3 dny předem. Změny, které budou provedeny 2, 1 nebo aktuální den nemusí Prodávající reflektovat a nezakládají Kupujícímu právo na slevu, reklamaci nebo případnou kompenzaci.

Kupující uděluje souhlas Prodávajícímu se zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost Prodávajícího, souhlas s archivací dat a souhlas s možností využití kontaktů pro marketingové účely Prodávajícího.

Objednávky zboží se přijímají na emailu zc.aharp-ateidavokcibark@ofni a nebo na telefonním čísle 775 315 000.

Objednávky a změny přijaté v rozmezí 00:00 – 15.00 se počítají na dodávku + 2 dny.

Objednávky a změny přijaté v rozmezí 15.00 – 23:59 se počítají na dodávku + 3 dny.

4. Kupní cena, platební podmínky

Kupní cena se vypočítá individuálně dle ceníku.

Předplatným se rozumí objednávka na minimálně 20 pracovních dnů.

Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není uvedeno jinak.

V případě prodlení s úhradou předplatného zaniká nárok na slevu a Zboží bude účtováno dle ne-zvýhodněních cen.

V případě prodlení s úhradou nemá nárok Kupující na slevu na předplatném a Prodávající může odmítnout dodávku Zboží až do úplné úhrady za předchozí dodávky Zboží.

Hotovostní úhrada: Kupující uhradí rozvážejícímu řidiči kupní cenu. Řidič vystaví pokladní poklad na přijatou částku s uvedením termínu období za které kupující provedl úhradu.

Platba převodem: Kupující uhradí na účet prodávajícího kupní cenu na základě informací od prodávajícího (zejména se jedná o variabilní symbol pro identifikaci platby)

5. Dodací podmínky, předání

Kupující dodá Zboží na místo určení na své náklady, pokud není dohodnuto jinak.

Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu. Pokud je dohodnuto doručení bez osobního předání tj. „pověšení na kliku“, má se za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem neosobního předání. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží.

Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do konzumace udržováno v chlazeném stavu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost, pokud po předání Zboží dojde k porušení skladovacích podmínek.

6. Trvanlivost, příprava

Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření ihned spotřebujte. Příprava zboží se řídí instrukcí uvedenou na štítku Zboží.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemné práva a povinnosti, jakož i ostatní právní vztahy z této smlouvy vzniklé, se řídí ust. Obchodního zákoníku.

Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou projevem jejich pravé a svobodné vůle, že je jim obsah ve všech článcích jasný, že byly uzavřeny vážně, srozumitelně a nebyly uzavřena v tísni a za zvlášť nevýhodných podmínek.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2012.Nahoru  Nahoru
Krabičková dieta Praha, s.r.o. © 2011 - 2023.
Všechna práva vyhrazena.
e-mail: zc.aharp-ateidavokcibark@ofni
tel.č.: +420 775 315 000
Vytvořil DYNAMIC software